مهاجرت از طریق برنامه‌های سرمایه‌گذاری در استان‌های کانادا

ویزای کانادا

مهاجرت از طریق برنامه‌های سرمایه‌گذاری در استان‌های کانادا

مهاجرت از طریق برنامه‌های سرمایه‌گذاری در استان‌های کانادا

مهاجرت از طریق برنامه‌های تجاری استان‌های کانادا

بعضی از استان های خاص کانادا، برنامه های تجاری ویژه ای را در برنامه های استانی (PNP) خود دارند. همچنین، کبک و دولت کانادا برنامه های مهاجرت تجاری محبوبی را اجرا می کند. اگر به زندگی در یکی از استان هایی که در قسمت زیر لیست شده است علاقمند هستید و اگر قصد مهاجرت به کبک یا از طریق برنامه ی استارت آپ کارآفرینان را دارید، لطفا شرایط و فرآیند درخواست را بررسی کنید.